Tietosuojaseloste

Korpitaxin asiakas- ja sopimuskumppanirekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty: 04.01.2021

1. Rekisterinpitäjä

Kainuun Taksivälitys Oy / Korpitaxi (y-tunnus 1983993-0)
Linnankatu 6 D, 2.krs, 87100 KAJAANI
(jäljempänä ”Korpitaxi” tai ”me”)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Heikki Kemppainen
Linnankatu 6 D, 2.krs, 87100 KAJAANI
info@korpitaxi.fi

3. Mitä henkilötietoja käsittelemme ja mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

HenkilötietotyyppiKäsittelyn tarkoitusLaillinen peruste
Rekisteröidyn (henkilöasiakkaan) perustiedot ja yhteystiedot kuten nimi, puhelinnumero, osoitetiedot;

Rekisteröidyn (kuljettajan) perustiedot ja yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, sukupuoli

Sopimuskumppania ja yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelin, yritystiedot, maksupäätetieto

Taksiautoa koskevat tiedot kuten rekisterinumero, auton järjestysnumero

Palveluidemme toimittaminen, järjestäminen ja kehittäminenOikeutettu etu
Sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminenSopimuksen täytäntöönpaneminen
Sähköinen suoramarkkinointi (ml. sähköiset kyselytutkimukset)Suostumus (yksityishenkilöt) tai oikeutettu etu (yritykset).
Asiakassuhteemme hoitaminen ml. tapahtumien järjestäminen, asiakastyytyväisyyskyselyjen lähettäminenOikeutettu etu
Suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellotSähköinen suoramarkkinointi (ml. sähköiset kyselytutkimukset)Suostumus (yksityishenkilöt) tai oikeutettu etu (yritykset).
Tapahtumien (mm.kuljettajien koulutus) yhteydessä kerättävät henkilötiedot kuten rekisteröityminen tapahtumaan, erityisruokavalio, laskutustiedotTapahtumien järjestäminenOikeutettu etu
Suostumus
Asiakas – tai sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten tiedot menneistä kyydeistä, Kela-kyytitieto, yhteydenpitoon liittyvät tiedot, laskutustiedot, palautekyselyt, toimeksiantotiedot Sopimus- ja muiden lupaustemme täyttäminenSopimuksen täytäntöönpaneminen
Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitoOikeutettu etu
Tiedot koskien teknistä yhteyttä ja käyttämääsi päätelaitetta kuten auton sijaintitieto, IP-osoite, laite-ID tai muut tunnistetiedot sekä evästeet Käyttäytymisen analysointi, profilointiSuostumus
Käyttäjähallinta ja lokitiedotTietoturvanvalvonta, ohjaaminen, vikatilanteiden selvittäminen, tietoturvaloukkausten estäminen ja selvittäminen sekä käyttöanalyysin tekeminenOikeutettu etu
Sähköiset viestintäpalvelutViestinnän, yhteydenpidon tai yhteistyön mahdollistavia ohjelmia ja ohjelmistoalustoja, jollaisiksi luetaan esimerkiksi sähköpostiohjelmistot ja -palvelimet, erilaiset pikaviestimet sekä internetpuhelut, sähköiset yhteistyö- ja tiimityökalut, jne.Oikeutettu etu

4. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: sinulta itseltäsi, yhteistyökumppaneilta, IT-järjestelmien palveluntarjoajilta (ts. lokitiedot ja viestintäpalvelut) ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

5. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Luovutamme tietoja yhteistyökumppaneille, viranomaiselle, taloudellisille tai oikeudellisille neuvonantajille, joilla on sopimukseen tai lainsäädäntöön perustuva oikeus saada tietoja.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita ja alihankkijoiden IT-järjestelmiä, joiden hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.

Lähtökohtaisesti emme siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Käytössämme olevat IT-hallinnon järjestelmät voivat kuitenkin mahdollistaa palveluntarjoajan pääsyn tietoihin EU:n/ETA:n ulkopuolelta. Silloin, kun henkilötietoa käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että alihankkija on sitoutunut EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin.

6. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sekä sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Säilytämme myös paperikopioina olevia tietoja lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

7. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli sinulla on itselläsi pääsy tietoihisi, voit muokata tietojasi itse. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

8. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.